1. Trang chủ
  2. Tính năng mới
  3. R10 – 09/11/2022
  4. Các văn bản pháp luật liên quan đến thi đua khen thưởng
  1. Trang chủ
  2. Câu hỏi thường gặp
  3. Các văn bản pháp luật liên quan đến thi đua khen thưởng

Các văn bản pháp luật liên quan đến thi đua khen thưởng

Phần mềm MISA CeGov đáp ứng đầy đủ theo quy định mới nhất của pháp luật bao gồm:

1. Luật số 06/2022/QH15 Luật thi đua, khen thưởng => Xem tại đây

2. Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật thi đua, khen thưởng => Xem tại đây

3. Luật số 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng => Xem tại đây

4. Luật số 39/2013/QH13, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng => Xem tại đây

5. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng => Xem tại đây

6. Thông tư 12/2019/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 quy định chi tiết Luật thi đua, khen thưởng => Xem tại đây

7.  Thông tư 38/2018/TT-BYT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế => Xem tại đây

8. Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục => Xem tại đây

9.  Thông tư 05/2018/TT-BTP hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp => Xem tại đây

10. Và các quy định công tác thi đua, khen thưởng theo đặc thù của ngành khác.

Cập nhật 15/03/2024

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan