Phát động phong trào thi đua

Mục đích: Khi có chỉ thị phát động phong trào thường xuyên hoặc theo đợt từ Chủ tịch UBND các cấp/Lãnh đạo các cơ quan tương đương, Chuyên viên TĐKT có thể ghi nhận thông tin phong trào trên phần mềm và gửi xuống các đơn vị cấp dưới.

Hướng dẫn thực hiện:

 • Vào Phong trào.
 • Để phát động phong trào mới xuống cấp dưới, chuyên viên TĐKT cấp tỉnh/tương đương nhấn Thêm phong trào. 
  Lưu ý: Đối với đơn vị cấp Huyện/tương đương, anh/chị có thể phát động phong trào tại thẻ Phát động và nhấn Thêm phong trào.
 • Tại mục Thông tin chung, điền thông tin phong trào:
  • Tên phong trào: Điền tên phong trào (ví dụ tại tình huống, điền “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội”)
  • Cấp phát động: Chọn cấp phát động phong trào (ví dụ tại tình huống, chọn “cấp tỉnh/tương đương”)
  • Loại phong trào: Chọn loại phong trào (ví dụ tại tình huống, chọn “thường xuyên”)
  • Ngày bắt đầu: Chọn ngày bắt đầu của phong trào (ví dụ tại tình huống, chọn 01/01/2021)
  • Ngày kết thúc: Chọn ngày kết thúc của phong trào (ví dụ tại tình huống, chọn 31/12/2021)
  • Diễn giải: ghi chú thêm thông tin để gửi cấp dưới (ví dụ các chỉ đạo của Chủ tịch UBND nếu có)
  • Nhấn Thêm tệp để đính kèm các văn bản như chỉ thị phát động, công văn hướng dẫn đơn vị cấp dưới…, hoặc nhấn vào Thêm liên kết để gắn link chứa văn bản trong trường hợp văn bản có dung lượng lớn.
  • Nhấn Lưu và phát động để lưu thông tin phong trào vừa tạo và gửi thông tin phong trào ngay xuống đơn vị cấp dưới, hoặc nhấn Lưu để lưu thông tin phong trào vừa tạo khi chưa muốn gửi ngay.
 • Tại mục Đối tượng áp dụng, xác định các thông tin:
 • Đối tượng tham gia: chọn đối tượng của phong trào, có thể chọn cả cá nhân và tập thể (ví dụ tại tình huống, chọn cả cá nhân và tập thể)
  • Đơn vị tham gia: Chọn đơn vị tham gia phong trào và vai trò của từng đơn vị trong phong trào này
 • Nhấn Lưu để lưu phong trào. Nhấn Lưu và phát động để lưu phong trào, đồng thời phát động phong trào cho đơn vị cấp dưới.
 • Tại danh sách, phong trào vừa Lưu sẽ xuất hiện và ở trạng thái Đã phát động.
  Lưu ý: Các Phong trào thi đua đã đăng ký trước 01/01/2024. Phần mềm sẽ hiển thị các nội dung bao gồm Hạn đăng ký, Hạn nộp hồ sơ. Tại cột Hạn nộp hồ sơ anh/chị có thể xem được Danh sách tổng hợp đăng ký.
 • Tổng hợp: Tổng hợp tất cả các đơn vị tham gia Phong trào thi đua này.
 • Chưa gửi: Bao gồm các đơn vị chưa gửi danh sách thành viên tham gia phong trào thi đua này.
 • Chờ duyệt: Bao gồm các đơn vị đã gửi danh sách thành viên tham gia phong trào thi đua này nhưng chưa được duyệt.
 • Từ chối: Bao gồm các đơn vị đã gửi danh sách thành viên tham gia nhưng bị từ chối duyệt danh sách tham gia:
 • Đã duyệt: Bao gồm các đơn vị đã được duyệt danh sách thành viên tham gia.
  • Với các đơn vị chờ duyệt chọn Xem chi tiết để xem thành viên tham gia Phong trào này. Chọn Phê duyệt hoặc Từ chối danh sách thành viên tham gia.
  • Với các đơn vị đã Đã duyệt anh/chị có thể vào xem chi tiết để Hủy phê duyệt 
Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan