Quản lý danh sách phong trào thi đua

Danh sách phong trào thi đua hưởng ứng:

  • Xem các thông tin chính của phong trào như tên phong trào, loại phong trào, hạn đăng ký, hạn nộp hồ sơ
  • Kiểm soát phong trào đã diễn ra, đang diễn ra hoặc chưa diễn ra bằng thông tin tại cột Trạng thái diễn ra 
  • Tìm kiếm phong trào trong danh sách trên Thanh tìm kiếm hoặc theo nhiều tiêu chí khác nhau tại Bộ lọc

Danh sách phong trào thi đua phát động

  • Xem các thông tin chính của phong trào như tên phong trào, loại phong trào.
  • Kiểm soát phong trào đã diễn ra, đang diễn ra hoặc chưa diễn ra bằng thông tin tại cột Trạng thái diễn ra 
  • Kiểm soát phong trào đã được gửi xuống cấp dưới chưa bằng thông tin tại cột Trạng thái phát động
  • Tìm kiếm phong trào trong danh sách trên Thanh tìm kiếm hoặc theo nhiều tiêu chí khác nhau tại Bộ lọc

Lưu ý: Tại cấp đơn vị, giao diện sẽ không có thẻ Hưởng ứngthẻ Phát động do cấp đơn vị chủ yếu hưởng ứng các phong trào do cấp trên phát động. Cán bộ TĐKT chỉ có thể thêm và quản lý các phong trào hưởng ứng từ cấp trên, cách thêm phong trào xem hướng dẫn trên

Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan