1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R9 - 28/10/2022
 4. Xuất khẩu file dữ liệu để nhập khẩu Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử (eECs)
 1. Trang chủ
 2. Tiện ích
 3. Xuất khẩu file dữ liệu để nhập khẩu Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử (eECs)

Xuất khẩu file dữ liệu để nhập khẩu Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử (eECs)

 • Mục đích: Giúp chuyên viên ban TĐKT cấp Tỉnh lập nhanh tờ trình khen thưởng cấp nhà nước trên Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử eECs từ phần mềm MISA CeGov.

Các bước thực hiện: 

Để lập nhanh file nhập khẩu Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử eECs khi lập tờ trình khen, anh chị có thể xuất khẩu danh sách trình khen cấp nhà nước từ phần mềm MISA CeGov theo biểu mẫu nhập khẩu eECs. Cụ thể:

 1. Tại bước lập Hồ sơ khen cao, nhấn Xuất excel
 2. Tại đây, anh chị khai báo các tham số:
  1. Cấp khen thưởng: Chọn các cấp khen thưởng muốn xuất ra danh sách đề nghị khen thưởng. Thông thường đối với dữ liệu được khai báo lên eECs thì sẽ chọn cấp khen thưởng là Cấp Nhà nước.
  2. Biểu mẫu: Chọn biểu mẫu Nhập khẩu hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử eECs
  3. Tùy chọn: Mỗi hình thức/danh hiệu là 1 danh sách hoặc Tất cả hình thức/danh hiệu là 1 danh sách
 3. Nhấn Xuất khẩu.

Như vậy là anh chị đã hoàn thành việc xuất danh sách trình khen theo biểu mẫu eECs và có thể sử dụng để nhập khẩu luôn trên eECs.

Cập nhật 03/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan