Gợi ý khen thưởng

Mục đích: Giúp Chuyên viên TĐKT xem danh sách gợi ý cá nhân đang đạt hoặc gần đạt danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng để tư vấn cho cá nhân đó đăng ký thi đua. Đồng thời làm căn cứ thẩm định, bình xét hồ sơ cuối phong trào.

Hướng dẫn thực hiện:

1. Xem danh sách gợi ý

 • Vào Tra cứu\Gợi ý khen thưởng để xem danh sách gợi ý khen thưởng.
 • Chuyên viên TĐKT có thể xem danh gợi ý khen thưởng theo từng năm, từng danh hiệu/hình thức. Chọn tham số và nhấn Lọc dữ liệu để xem danh sách gợi ý theo tham số đã chọn.

Lưu ý: Với chuyên viên TĐKT cấp chủ quản có thể xem danh sách gợi ý các cá nhân cấp trực thuộc. Chuyên viên TĐKT cấp trực thuộc chỉ xem được danh sách gợi ý trong đơn vị mình.

Danh sách gợi ý bao gồm:

 • Thông tin cá nhân được gợi ý: Họ và tên, Đơn vị công tác, Chức vụ,…
 • Danh hiệu/Hình thức gợi ý: Là danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng được gợi ý cho cá nhân đó
 • Thành tích đã đạt được: Là những thành tích đã đạt được của cá nhân đó và những thành tích này là căn cứ để đạt danh hiệu/hình thức được gợi ý
 • Thành tích cần đạt:
  • Nếu trống là thành tích đã đạt được đủ để đạt Danh hiệu/hình thức gợi ý
  • Nếu có gợi ý, thì đây là thành tích cá nhân đó cần đạt được trong năm để đạt Danh hiệu/hình thức gợi ý

2. Xem gợi ý danh hiệu/hình thức làm căn cứ bình xét tại đơn vị

 • Vào Khen thưởng\Bình xét tại đơn vị. Xem thêm cách lập hồ sơ bình xét TẠI ĐÂY. Chọn phong trào tương ứng và nhấn chọn mục Cá nhân để lập hồ sơ thành tích cho CBNV.
 • Để xem hồ sơ của từng người nhấn vào từng dòng tương ứng, nhấn Xem gợi ý để xem nhanh các thành tích đã đạt, cần đạt của cá nhân đó với Danh hiệu thi đua/Hình thức khen thưởng mà cá nhân đó đăng ký.

Lưu ý: Chuyên viên TĐKT của đơn vị chủ quản cũng có thể Xem gợi ý tương tự khi Thẩm định cấp dưới hoặc Tổng hợp bình xét.

3. Căn cứ để gợi ý lên Danh hiệu thi đua, Hình thức khen thưởng

Cập nhật 12/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan