1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ, sử dụng
 3. Bình xét thi đua
 4. Cán bộ TĐKT đơn vị lập hồ sơ báo cáo thành tích và trình danh sách đề nghị khen thưởng

Cán bộ TĐKT đơn vị lập hồ sơ báo cáo thành tích và trình danh sách đề nghị khen thưởng

Nhận được hướng dẫn thực hiện phong trào thường xuyên trong năm từ cơ quan phụ trách TĐKT của địa phương/ngành, Cán bộ TĐKT đơn vị tập hợp đăng ký của cá nhân, tập thể trong đơn vị, kiểm tra thông tin và gửi lên cấp trên trực tiếp.

Tình huống sử dụng: UBND huyện hướng dẫn tổng kết phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế – xã hội tỉnh EMIS năm 2021” trong đó có các quy định về thời hạn nộp hồ sơ báo cáo thành tích. Cán bộ TĐKT đơn vị tổng hợp thành tích cá nhân, tập thể trong đơn vị và làm danh sách trình cấp trên khen thưởng theo thẩm quyền

1. Cán bộ TĐKT đơn vị lập hồ sơ báo cáo thành tích trong các phong trào thi đua cho cá nhân, tập thể đơn vị mình .

Vào Menu Thi đua, chọn Bình xét tại đơn vị để lập hồ sơ báo cáo thành tích cho cá nhân và tập thể cho 1 phong trào thi đua cụ thể trong đơn vị theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nhấn vào dòng chứa thông tin phong trào cần lập hồ sơ
 • Cách 2: Nhấn vào Thêm hồ sơ, chọn Loại khen thưởng, Tính chất tặng và chọn hoặc nhập Phong trào thi đua/Tên khen thưởng cần lập hồ sơ bình xét và nhấn Lưu

Chọn cá nhân, tập thể được đề nghị khen cuối phong trào

 • Đối với phong trào theo đợt hoặc phong trào thường xuyên chưa có đăng ký trên phần mềm, chọn Thêm từ hồ sơ để thêm cá nhân, tập thể đã có hồ sơ thành tích lữu trữ trên phần mềm
 • Đối với cá nhân, tập thể chưa có hồ sơ thành tích lưu trữ trên phần mềm, chọn Thêm mới hồ sơ để thêm hồ sơ cho 1 tập thể hoặc Nhập khẩu hồ sơ để thêm mới hồ sơ cho nhiều tập thể cùng lúc
 • Đối với Phong trào thi đua thuộc Loại phong trào thường xuyên, hồ sơ của cá nhân tập thể đã có đăng ký và tổng hợp trên phần mềm (xem hướng dẫn đăng ký) đã được tự động đưa vào danh sách hồ sơ báo cáo thành tích
 • Sau khi thêm cá nhân, tập thể, phần mềm hiển thị danh sách cá nhân, tập thể đã chọn tại các thẻ cá nhân, tập thể tương ứng
 • Chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị cho cá nhân tập thể được chọn bằng 2 cách:

Cách 1: Đề nghị cho nhiều cá nhân, tập thể cùng lúc

 • Tích chọn cá nhân, tập thể tại danh sách
 • Chọn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị khen cho cá nhân
 • Lưu ý: Đối với cá nhân, tập thể đã có đăng ký trên phần mềm (xem hướng dẫn đăng ký phong trào thi đua) cho phong trào trước đó, phần mềm sẽ hiển thị sẵn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo đăng ký mà không cần chọn
 • Tích chọn Danh hiệu thi đua đề nghị cho cá nhân, tập thể đã chọn tại danh sách
 • Tích chọn Hình thức khen thưởng đề nghị cho cá nhân, tập thể đã chọn tại danh sách (giao diện tương tự danh hiệu thi đua)
 • Để chọn 1 danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể, nhấn vào tên cột, nhấn Chọn cả cột, phần mềm tự động tích chọn cho tất cả cá nhân, tập thể trong danh sách

Cách 2: Đề nghị cho từng cá nhân, tập thể

 • Nhấn vào tên cá nhân, tập thể cần sửa trên danh sách cá nhân, tập thể tại thẻ tương ứng
 • Chọn Danh hiệu thi đua mà cá nhân, tập thể đó được đề nghị
 • Chọn Hình thức khen thưởng mà cá nhân, tập thể đó được đề nghị
 • Điền Tóm tắt thành tích của cá nhân, tập thể (nếu cần)
 • Nhấn Đính kèm tệp để thêm văn bản liên quan đến thành tích cá nhân, tập thể như quyết định công nhận sáng kiến, quyết định công nhận danh hiệu thi đua…
 • Chuyển trạng thái Chưa hoàn thành sang Hoàn thành để biết cá nhân, tập thể nào đã được bình xét xong và tiếp tục với các cá nhân, tập thể còn lại vào thời gian khác

2. Cán bộ TĐKT đơn vị tổng hợp báo cáo thành tích toàn đơn vị và trình danh sách đề nghị khen lên cấp trên

Sau khi đã nhập thông tin báo cáo thành tích cho cá nhân, tập thể, tại mục Trình khen, cán bộ TĐKT đơn vị lập hồ sơ trình khen của toàn đơn vị.

Nhấn Gửi hồ sơ để gửi thông tin danh sách trình khen vừa lập lên cấp trên

Lưu ý: Trường hợp có sai sót cần bổ sung thông tin hồ sơ bình xét thi đua nhưng đã gửi tờ trình trước đó, cán bộ TĐKT đơn vị có thể gửi lại tờ trình bằng cách sau:

 • Tại mục Trình khen, với phong trào thi đua tương ứng nhấn Thu hồi (Lưu ý: Chỉ có thu hồi với hồ sơ đang ở trạng thái Chờ thẩm định) 

 • Sau khi thu hồi, cán bộ TĐKT đơn vị điều chỉnh thông tin tại mục Bình xét tại đơn vị với phong trào thi đua tương ứng (Xem hướng dẫn tại mục 1) và gửi nhanh hồ sơ bằng cách nhấn Tạo hồ sơ trình khen trên giao diện.

Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan