1. Trang chủ
 2. Tiện ích
 3. Tra cứu hồ sơ, lịch sử TĐKT

Tra cứu hồ sơ, lịch sử TĐKT

I. Tra cứu tại cấp chủ quản

Giúp Chuyên viên TĐKT phòng Nội vụ/ban Thi đua khen thưởng tỉnh chủ động tra cứu lại thành tích của cá nhân/tập thể đang được đề xuất để đảm bảo việc đề xuất khen thưởng của các đơn vị trên toàn địa bàn 

 1. Tra cứu hồ sơ Thi đua – Khen thưởng cá nhân
 • Trường hợp muốn tra cứu danh sách hồ sơ linh hoạt với các tiêu chí, anh/chị có thể tạo bộ lọc mới và lọc theo các tiêu chí như: Thông tin chung, Danh hiệu thi đua, Hình thức khen thưởng, Sáng kiến, Kỷ luật.
  • Thông tin chung: Lọc các cá nhân có nhóm thông tin chung thỏa mãn các điều kiện về thông tin Đơn vị, Họ và tên, Giới tính, Ngày sinh, Đơn vị công tác
   • Lưu ý: Đơn vị cấp chủ quản có thể tra cứu hồ sơ của tất cả các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình khi lọc điều kiện Đơn vị
  • Danh hiệu thi đua: Lọc các cá nhân có thông tin Danh hiệu thi đua trong lịch sử thành tích thỏa mãn các điều kiện đã chọn
  • Hình thức khen thưởng: Lọc các cá nhân có thông tin Hình thức khen thưởng trong lịch sử thành tích thỏa mãn các điều kiện đã chọn
  • Sáng kiến: Lọc các cá nhân có thông tin Sáng kiến trong hồ sơ cá nhân thỏa mãn các điều kiện:
  • Kỷ luật: Lọc các cá nhân đã từng bị kỷ luật hoặc không:
 • Cán bộ/Chuyên viên TĐKT có thể kết hợp nhiều điều kiện trong các điều kiện trên để lấy được kết quả mong muốn

 • Nhấn Lọc để lọc danh sách hồ sơ đạt đủ điều kiện vừa tạo
 • Nhấn Lưu để lưu bộ lọc vừa tạo. Khai báo tên bộ lọc để lưu lại bộ lọc vào danh sách Anh chị có thể sử dụng luôn các bộ lọc đã lưu để lọc ra danh sách hồ sơ thỏa mãn tiêu chí lọc tương ứng mà không cần tạo mới điều kiện lọc 
 • Trường hợp anh chị cần tạo bộ lọc mới có các tiêu chí lọc gần giống với bộ lọc vừa tạo, nhấn Sao chép bộ lọc rồi đổi tên bộ lọc mới và điều chỉnh các điều kiện lọc phù hợp.
 • Nhấn Sửa tên bộ lọc để đổi tên bộ lọc đã tạo. Nhấn Xóa bộ lọc để xóa bộ lọc đã lưu.
 • Phần mềm tự động lấy lên hồ sơ của các cá nhân thỏa mãn các điều kiện mà anh/chị đã chọn.
 • Chuyên viên TĐKT có thể tùy chỉnh hiển thị các cột thông tin cần theo dõi trên danh sách hồ sơ đã lọc.
 • Chuyên viên TĐKT có thể xuất khẩu danh sách hồ sơ thỏa mãn các tiêu chí lọc bằng cách nhấn Xuất khẩu

2. Tra cứu hồ sơ Thi đua – Khen thưởng tập thể

 • Trường hợp muốn tra cứu danh sách hồ sơ linh hoạt với các tiêu chí anh/chị có thể tạo bộ lọc mới và lọc theo các tiêu chí như: Thông tin chung, Danh hiệu thi đua, Hình thức khen thưởng.
 • Cán bộ/Chuyên viên TĐKT có thể kết hợp nhiều điều kiện trong các điều kiện trên để lấy được kết quả mong muốn

 • Các chức năng khác, chuyên viên TĐKT thực hiện tương tự như tra cứu hồ sơ Cá nhân

II. Tra cứu tại cấp đơn vị

Giúp Cán bộ TĐKT cấp đơn vị chủ động tìm kiếm các cá nhân/tập thể trong phạm vi đơn vị mình có đủ thành tích để đề xuất cho các phong trào thi đua.

Cán bộ TĐKT thực hiện tra cứu hồ sơ cá nhân và tập thể tương tự như chuyên viên TĐKT tra cứu tại cấp chủ quản. Danh sách hồ sơ có thể tra cứu thuộc phạm vi do đơn vị quản lý.

 

Cập nhật 04/10/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan