1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R16
 4. Tính năng mới R16 – Phát hành ngày 23/08/2023

Tính năng mới R16 – Phát hành ngày 23/08/2023

1. [Ảnh hưởng từ danh mục bị thay đổi của MISA QLCB] Chuyên viên TĐKT muốn đồng bộ dữ liệu khen thưởng giữa MISA CeGov và MISA QLCB

Từ phiên bản R16:

 • Chuyên viên TĐKT có thể đồng bộ dữ liệu khen thưởng giữa MISA CeGov và MISA QLCB.
 • Tại Hồ sơ\Cá nhân: Bổ sung một số mục thông tin trong hồ sơ (Áp dụng cho cả cá nhân trong và ngoài đơn vị).
  • Tại mục 2. Quá trình công tác, sáng kiến\Sáng kiến: Bổ sung mục Loại đề tài; Xếp loại.
  • Tại mục 3. Khen thưởng, kỷ luật\Kỷ luật: Bổ sung mục Cấp ra quyết định.
  • Tại mục 4. Kết quả đánh giá, xếp loại: Bổ sung mục Cơ quan đánh giá.
 • Điều chỉnh cách đồng bộ dữ liệu tại mục Lấy hồ sơ từ MISA QLCB.
 • Điều chỉnh cách đồng bộ dữ liệu tại mục Đồng bộ khen thưởng sang QLCB.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Cán bộ/Chuyên viên TĐKT mong muốn lập được tờ trình từ các số liệu đăng ký thi đua đã tổng hợp được

Trước đây:

 • Hàng năm, Sở Giáo dục ban hành mẫu Tờ trình đăng ký thi đua về cho các PGD và đơn vị trực thuộc để sử dụng cho phong trào thi đua thường xuyên hàng năm.
 • Căn cứ vào số liệu đăng ký của đơn vị mình, mỗi đơn vị sẽ điền thông tin về kế hoạch phát động phong trào tại đơn vị và tổng hợp số liệu đăng ký thi đua thường xuyên của các cá nhân, tập thể trong phạm vi quản lý theo mẫu tờ trình của SGD.
 • Chuyên viên phụ trách TĐKT sẽ lập tờ trình thống kê kết quả đăng ký theo mẫu, sau khi trình thủ trưởng đơn vị ký, sẽ gửi bản cứng kèm danh sách lên đơn vị chủ quản để ĐVCQ xem xét, lưu trữ.
 • Hiện tại phần mềm chưa đáp ứng mẫu tờ trình đăng ký thi đua, Cán bộ/Chuyên viên TĐKT phải tự lập tờ trình bằng bản word và đính kèm vào tài liệu.

Từ phiên bản R16:

 • Cán bộ/Chuyên viên TĐKT mong muốn lập được tờ trình từ các số liệu đăng ký thi đua đã tổng hợp được.
 • Tại Danh mục: Bổ sung Danh sách mẫu trộn.

  • Theo dõi được các mẫu trọn: Mặc định mang đi hoặc Tự thiết lập, sắp xếp theo thời gian tạo
  • Tìm kiếm theo tên mẫu trộn
  • Thêm mẫu trộn mới
  • Tải file trường trộn
  • Preview in file mẫu trộn
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Tại Đăng ký thi đua\Gửi đăng ký (Cấp xã/tương đương): In bổ sung thêm các lựa chọn in theo mẫu trộn đang sử dụng
 • Tại Đăng ký thi đua\Tổng hợp, Đăng ký thi đua\Gửi đăng ký (Cấp huyện/tương đương): In bổ sung thêm các lựa chọn in theo mẫu trộn đang sử dụng

3. Cán bộ/Chuyên viên TĐKT mong muốn danh sách đăng ký thi đua, bình xét khen thưởng được sắp xếp các danh hiệu/hình thức theo đúng thứ tự về điều kiện được khen thưởng

Trước đây:

 • Khi lập bảng đăng ký thi đua hoặc bình xét khen thưởng, đối với các danh hiệu/hình thức khen thưởng đồng cấp khen thưởng, cán bộ/chuyên viên TĐKT sẽ lập các danh hiệu/hình thức yêu cầu điều kiện khen thưởng từ thấp đến cao.
  (VD: Lao động tiên tiến (Cấp huyện) -> Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Do muốn đạt CSTĐ bắt buộc phải đạt LĐTT).
 • Hiện tại phần mềm sắp xếp các danh hiệu/hình thức theo thứ tự đã thiết lập tại Danh mục. Thứ tự sắp xếp trên danh sách đăng ký và bình xét không theo đúng thứ tự quản lý của đơn vị (CSTĐ -> LĐTT).

Từ phiên bản R16:

 • Cán bộ/Chuyên viên TĐKT mong muốn danh sách đăng ký thi đua, bình xét khen thưởng được sắp xếp các danh hiệu/hình thức theo đúng thứ tự về điều kiện được khen thưởng.
 • Tại Danh mục\Danh hiệu thi đuaHình thức khen thưởng: Bổ sung tính năng sắp xếp thứ tự.
 • Xem hướng dẫn chi tiết Danh hiệu thi đua Hình thức khen thưởng.
Cập nhật 24/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?