Danh sách mẫu trộn

Mục đích: Giúp Cán bộ/Chuyên viên thi đua khen thưởng các cấp đưa mẫu tờ trình thường dùng tại đơn vị vào phần mềm.

Hướng dẫn thực hiện:

 1. Vào Danh mục\Danh sách mẫu trộn.
 2. Để thêm mẫu tờ trình đăng ký thu đua khen thưởng thường dùng tại đơn vị vào phần mềm, chọn Thêm mẫu trộn.
 3. Khai báo thông tin mẫu trộn:

  • Sử dụng cho: Chọn mục đích mẫu trộn phục vụ cho Thi đua/Đăng ký thi đua; Trình khen cao;…
  • Tên mẫu: Nhập tên mẫu trộn.
  • Diễn giải: Mô tả mục đích tờ trình.
  • Đính kèm tệp tờ trình.
 4. Nhấn Lưu.
 5. Anh/chị có thể xem cách sử dụng các trường trộn để đưa vào mẫu bằng cách chọn Tải trường trộn.

Cập nhật 24/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan