Tiêu chí khen thưởng

Mục đích: Giúp cán bộ thi đua khen thưởng các đơn vị có thể tra cứu được các tiêu chí, điều kiện để đạt được từng loại danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, từ đó làm căn cứ thực hiện đăng ký thi đua, đề nghị khen thưởng chính xác.

I. Tra cứu danh mục Tiêu chí khen thưởng

Để tìm hiểu kiến thức về điều kiện, tiêu chí khen thưởng của từng danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng, cán bộ/chuyên viên TĐKT các đơn vị có thể tra cứu tại Danh mục Tiêu chí khen thưởng.

  1. Vào Menu Danh mục/Tiêu chí khen thưởng
  2. Anh chị tìm kiếm danh hiệu/hình thức khen thưởng cần tra cứu tiêu chí bằng cách tìm theo Tên khen thưởng/Cấp khen thưởng/Đối tượng khen thưởng

  3. Chọn vào tên khen thưởng để xem thông tin các tiêu chí. Mỗi khen thưởng cần đạt được 1 hoặc nhiều tiêu chí về Lịch sử khen thưởng/Sáng kiến – Đề tài nghiên cứu/Điều kiện khác về thành tích đã đạt được.

II. Tra cứu tiêu chí khi Đăng ký, Thẩm định, Bình xét khen thưởng

Trong quá trình thực hiện Đăng ký thi đua, Thẩm định, Bình xét, Cán bộ/Chuyên viên TĐKT các đơn vị dựa trên thành tích của đã đạt được của cá nhân/tập thể để biết đã đủ điều kiện để đạt được Danh hiệu/Hình thức khen thưởng mong muốn hay chưa.

  1. Tại màn các màn hình Đăng ký/Thẩm định/Bình xét, nhấn vào Tra cứu tiêu chí khen thưởng. 

  2. Anh chị tìm kiếm danh hiệu/hình thức khen thưởng cần tra cứu tiêu chí bằng cách tìm theo Tên khen thưởng/Cấp khen thưởng/Đối tượng khen thưởng
  3. Chọn vào tên khen thưởng để xem thông tin các tiêu chí. Mỗi khen thưởng cần đạt được 1 hoặc nhiều tiêu chí về Lịch sử khen thưởng/Sáng kiến – Đề tài nghiên cứu/Điều kiện khác về thành tích đã đạt được.
Cập nhật 30/09/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan