1. Trang chủ
 2. Tính năng mới R17 – Phát hành ngày 21/12/2023

Tính năng mới R17 – Phát hành ngày 21/12/2023

1. [Luật TĐKT 2022] Đổi tên “Phong trào theo đợt” thành “Phong trào theo chuyên đề”, đổi tên “Loại khen thưởng” thành “Loại hình khen thưởng”.

Trước đây: 

 • Căn cứ theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, có quy định Hình thức tổ chức thi đua. Trong đó, có quy định về “Thi đua theo đợt (chuyên đề)”

Hiện tại:

 • Căn cứ theo Luật 06/2022/QH15, có quy định Loại hình khen thưởng và gọi chung “Phong trào theo đợt” & “Phong trào theo chuyên đề” thành “Phong trào theo chuyên đề”

Từ phiên bản R17:

 • Đổi tên “Theo đợt” thành “Theo chuyên đề” tại các mục sau:
  • Tại mục Thi đua\Mục Quản lý phong trào\Phát động/Hưởng ứng: Đổi tên Theo đợt thành Theo chuyên đề tại bộ lọc Loại phong trào và khi thêm mới phong trào.
  • Tại mục Khen thưởng\Bình xét tại đơn vị\Khi thêm mới Hồ sơ bình xét: tại mục Loại khen thưởng đổi tên Theo đợt thành Theo chuyên đề.
  • Tại Hướng dẫn\Danh hiệu thi đua:
  • Tại Danh mục\Danh hiệu thi đua:

Ví dụ: Tại Danh mục\Danh hiệu thi đua: Đổi tên “Theo đợt” thành “Theo chuyên đề”.

 • Đổi tên “Loại khen thưởng” thành “Loại hình khen thưởng” tại các mục sau:
  • Tại mục Khen thưởng\Bình xét tại đơn vị sửa tên Loại khen thưởng tại bộ lọc và khi thêm mới Hồ sơ bình xét.
  • Tại mục Quyết định\Quyết định khen thưởng sửa tên Loại khen thưởng tại bộ lọc và khi thêm mới quyết định.

2. [Luật TĐKT 2022] Bổ sung đối tượng “Hộ gia đình”, bổ sung danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”.

Trước đây: 

 • Căn cứ theo Luật 15/2023/QH11, có quy định đối tượng khen thưởng, danh hiệu thi đua như sau: Đối tượng khen thưởng gồm: Cá Nhân, tập thể.

Hiện tại:

 • Hiện tại: Căn cứ theo Luật số 06/2022/QH15, có quy định các danh hiệu. Theo đó trong Luật có cập nhật đối tượng khen thưởng, danh hiệu thi đua như sau:
  • Đối tượng khen thưởng: Bổ sung thêm đối tượng “Hộ gia đình”
  • Cập nhật Danh hiệu thi đua đối với tập thể: Bổ sung danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, Đổi tên danh hiệu “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” thành “Thôn, tổ dân phố văn hóa”
  • Danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là “Gia đình văn hóa”

Từ phiên bản R17:

 • Bổ sung đối tượng “Hộ gia đình”, bổ sung danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” theo luật TĐKT 2022.
 • Tại mục Hồ sơ bổ sung thêm đối tượng Hộ gia đình.
 • Tại Danh mục\Danh hiệu thi đua:
  • Khi thêm mới Danh hiệu tại mục Đối tượng khen thưởng bổ sung đối tượng Hộ gia đình.
  • Tại Bộ lọc bổ sung thêm giá trị Hộ gia đình.
  • Bổ sung danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”, “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”
 • Tại Danh mục\Hình thức khen thưởng:
  • Khi thêm mới Hình thức, tại mục Đối tượng khen thưởng bổ sung thêm đối tượng Hộ gia đình.
  • Tại Bộ lọc với giá trị lọc Đối tượng khen thưởng bổ sung thêm giá trị Hộ gia đình.
 • Tại Danh mục\Tiêu chí khen thưởng:
  • Tại Bộ lọc Tất cả đối tượng khen thưởng bổ sung thêm giá trị Hộ gia đình.

3. [Luật TĐKT 2022] Bổ sung tiêu chí xét Gợi ý khen thưởng của danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Trước đây: 

 • Căn cứ theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, có quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, như sau:
  • Đạt tất các các tiêu chí: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”, Có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được sơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệp thu được áp dựng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.
  • Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” do bộ, ban ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”

Hiện tại: 

 • Căn cứ theo luật TĐKT số 06/2022/QĐ15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, có cập nhật quy định về tiêu chuẩn xét khen tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, như sau:
  • Về tiêu chí:
   • Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” 
   • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
  • Bỏ quy định về tỷ lệ được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến”

Từ phiên bản R17:

 • Bổ sung tiêu chí xét Gợi ý khen thưởng của danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” theo luật TĐKT 2022.
 • Tại mục Tra cứu/Gợi ý khen thưởng: Bổ sung tiêu chí xét Gợi ý khen thưởng của danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

4. [Luật TĐKT 2022] Cập nhật nội dung khen thưởng của các Danh hiệu, Hình thức khen thưởng.

Trước đây: 

 • Căn cứ theo Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2023/QH11, Luật số 47/2005/QH11, Luật số 32/2009/QH12 và Luật số 39/2013/QH13 (Luật cũ) có quy định về các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Trong đó có quy định chi tiết về các tiêu chí để đạt được danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đó.

Hiện tại:

 • Căn cứ theo Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, trong luật mới này có cập nhât/bổ sung quy định chi tiết về các tiêu chí để đạt được danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. 

Từ phiên bản R17:

 • Cập nhật nội dung khen thưởng của các Danh hiệu, Hình thức khen thưởng theo luật TĐKT 2022.
 • Tại Danh mục\Tiêu chí khen thưởng cập nhật tất cả các tiêu chí gợi ý của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

5. [Luật TĐKT 2022] Chuyên viên/Cán bộ phụ trách TĐKT không muốn “Đăng ký thi đua” trong phong trào thường xuyên.

Trước đây: 

 • Căn cứ theo luật TĐKT 2003, trong các phong trào thường xuyên, để xét tặng danh hiệu thi đua bắt buộc phải qua bước “Đăng ký thi đua”.

Hiện tại: 

 • Căn cứ theo luật TĐKT 2022 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024, trong các phong trào thường xuyên, để xét tặng danh hiệu thi đua không yêu cầu phải “Đăng ký thi đua” nữa. 

Từ phiên bản R17:

 • Đổi tên Menu “Thi đua” thành “Phong trào”
  • Xem hướng dẫn chi tiết Phát động và hưởng ứng thi đua tại đây.
 • Danh sách Phong trào thi đua của đơn vị đã đăng ký trước đó (trước ngày 01/01/2024) sẽ giữ nguyên bao gồm: Hạn đăng ký, Hạn nộp hồ sơ tại mục Hạn nộp hồ sơ, anh/chị có thể xem được Danh sách tổng hợp đăng ký.
 • Bắt đầu từ 01/01/2024: Khi đăng ký thêm một Phong trào thi đua: Không còn thông tin Hạn đăng ký, Hạn nộp hồ sơDanh sách tổng hợp đăng ký nữa.

6. [Luật TĐKT 2022] Chuyên viên/Cán bộ phụ trách TĐKT muốn quản lý, lập quyết định khen thưởng cho Hộ gia đình.

Trước đây: 

 • Căn cứ theo luật TĐKT 2003, đối tượng khen thưởng bao gồm: Cá nhân, Tập thể. 

Hiện tại:

 • Căn cứ theo luật TĐKT 2022, bổ sung thêm đối tượng khen thưởng là Hộ gia đình. Với Hộ gia đình thì sẽ được khen thưởng danh hiệu “Gia đình văn hóa”
 • Căn cứ vào văn bản số 122/2018/NĐ-CP có quy định như sau:
  • Hàng năm, Trưởng khu dân cư sẽ lập danh sách các hộ gia đình đạt đủ điểm tiêu chí gửi đến UBND Xã. Sau đó, chủ tịch UBND Xã sẽ xem xét và ra quyết định khen tặng danh hiệu cho “Gia đình văn hóa” cho Hộ gia đình đạt điều kiện
  • Cũng theo đó, hàng năm với gia đình 3 năm kiên tiếp đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Trưởng khu dân cư sẽ lập danh sách gửi đến UBND Xã. Chủ tịch UBND Xã sẽ xem xét và tặng giấy khen Gia đình văn hóa đạt điều kiện (số giấy khen không quá 15% tổng số gia đình được công nhận).

Từ phiên bản R17:

 • Tại Menu Hồ sơ bổ sung thêm đối tượng Hộ gia đình.
 • Tại Menu Quyết đinh bổ sung thêm đối tượng Gia đình văn hóa.

7. Tích hợp công cụ nhắc nợ từ AMIS Kế toán.

Trước đây: 

 • Khi bán phần mềm cho các đơn vị HCSN, MISA thường triển khai phần mềm và ký hợp đồng trước sau đó thực hiện xuất hóa đơn và thu tiền. Do đặc thù các đơn vị HCSN sử dụng ngân sách nhà nước để mua dịch vụ phần mềm, các đơn vị này cần có hóa đơn trước để hoàn thành thủ tục thanh toán với Kho bạc nhà nước. Khi được MISA xuất hóa đơn, Kế toán mong muốn biết được tình trạng hóa đơn và giá trị công nợ với MISA để thực hiện thủ tục thanh toán. Sau một thời gian xuất hóa đơn nếu đơn vị không thanh toán, MISA sẽ dừng dịch vụ phần mềm, ảnh hưởng đến công việc của đơn vị.

Từ phiên bản R47:

 • MISA CeGov kết nối với AMIS kế toán để lấy thông tin thông báo nhắc nợ để lấy thông báo nhắc nợ.
 • MISA CeGov sẽ lấy thông dựa theo Mã ngân sách, MISAID để hiển thị thông báo nhắc nợ đúng đơn vị và đúng người dùng.
Cập nhật 25/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?