Ban hành quyết định khen thưởng

Mục đích: Giúp Chủ tịch UBND các cấp ra quyết định khen thưởng và thông báo quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể theo thẩm quyền, các cá nhân, tập thể nắm được kết quả xử lý đề nghị khen thưởng của cấp trên

Các bước thực hiện:

I. Lập và thông báo quyết định khen thưởng

 • Sau khi có danh sách các cá nhân, tập thể và kết quả bình xét khen thưởng tương ứng thì Chủ tịch UBND các cấp/Tương đương căn cứ vào kết quả bình xét để ra quyết định khen thưởng kèm danh sách cho các cá nhân, tập thể theo các danh hiệu, hình thức khen thưởng đã đạt.
 • Để tạo mới Quyết định khen thưởng, vào Quyết định\Quyết định khen thưởng, nhấn Thêm quyết định.
 • Chọn Loại khen thưởng Tên phong trào thi đua cần lập quyết định. Nếu phong trào thi đua được chọn đã hoàn thành bình xét thì anh/chị có thể lấy luôn Danh sách Cá nhân/Tập thể đạt từ bình xét hoặc thực hiện lập mới. Anh/chị cũng có thể Chọn lập một/lập nhiều quyết định cho một phong trào.

1. Lập mới 1 quyết định khen thưởng cho 1 phong trào

 • Khai báo các thông tin mô tả của quyết định khen thưởng mới:

  • Số quyết định: Nhập thông tin Số quyết định của quyết định khen thưởng đang lập.
  • Ngày quyết định: Ngày ra quyết định khen thưởng và quyết định này có hiệu lực.
  • Năm khen thưởng: Năm quyết định khen thưởng có hiệu lực.
  • Cơ quan ra quyết định: Cơ quan chịu trách nhiệm ra quyết định khen thưởng với các danh hiệu tương ứng
  • Nhập các thông tin mô tả khác của quyết định và tải lên tài liệu đính kèm.
 • Thêm danh sách tập thể/cá nhân vào quyết định khen thưởng:
  • Trước tiên, để thêm danh hiệu thi đua/Hình thức khen thưởng được ban hành kèm theo quyết định, nhấn Thêm và lựa chọn danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng tương ứng với cấp ban hành.
  • Để thêm danh sách tập thể/cá nhân cho các danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng tương ứng, chọn Thêm từ hồ sơ rồi lựa chọn các cá nhân, tập thể tương ứng.
  • Hoặc có thể Thêm mới hồ sơ thành tích cá nhân/tập thể.
  • Trường hợp có sẵn danh sách cá nhân/tập thể, anh/chị chọn Nhập khẩu hồ sơ để nhập khẩu nhanh tệp vào phần mềm.
 • Sau khi đã thêm đầy đủ danh sách vào quyết định, các đơn vị cấp Huyện trở lên nhấn Ban hành để lưu quyết định, đồng thời ban hành quyết định xuống các cấp dưới
 • Đơn vị cấp Xã nhấn Lưu để lưu quyết định.

2. Lập mới nhiều quyết định khen thưởng cho 1 phong trào

 • Khai báo số quyết định cần lập cho phong trào đã chọn.
 • Khai báo thông tin mô tả và danh sách cá nhân/tập thể cho từng quyết định tương tự như lập 1 quyết định.

3. Lập 1 quyết định khen thưởng từ kết quả bình xét phong trào

Ngoài ra, nếu đơn vị đã thực hiện bình xét và có kết quả bình xét trước đó, anh/chị có thể lấy luôn danh sách danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng và danh sách cá nhân/tập thể tương ứng từ kết quả bình xét bằng cách nhấn vào Lấy từ bình xét. Chương trình sẽ lấy lên toàn bộ danh sách được khen thưởng tại cấp bình xét.

4. Lập nhiều quyết định khen thưởng từ kết quả bình xét phong trào

Khi chọn Lập nhiều quyết định khen thưởng từ kết quả bình xét phong trào, anh/chị có thể chọn Lập quyết định theo: Từng danh hiệu/từng hình thức là 1 quyết định hoặc Từng đơn vị là 1 quyết định

 • Từng danh hiệu/từng hình thức là 1 quyết định: Với mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đạt, cán bộ TĐKT sẽ lập từng quyết định khen thưởng tương ứng.
 • Từng đơn vị là 1 quyết định: Cán bộ TĐKT có thể lập quyết định khen thưởng cho từng huyện/từng xã tại cấp khen thưởng. 
 • Sau đó lập quyết định khen thưởng tương tự các bước như hướng dẫn ở trên.

Các cá nhân/tập thể có tên trong quyết định đã Lưu/Ban hành sẽ được tự động cập nhật thông tin khen thưởng vào hồ sơ.

Lưu ý: Sau khi ban hành quyết định khen thưởng, nếu đơn vị có sử dụng đồng thời phần mềm MISA QLCB, anh/chị có thể đồng bộ dữ liệu khen thưởng của cán bộ nhân viên sang MISA QLCB như sau.

 • Anh/chị có thể xem danh sách cán bộ nhân viên phát sinh dữ liệu khen thưởng từ quyết định vừa ban hành.
 • Chọn Đồng bộ tất cả để phần mềm tự động thêm mới/cập nhật các Danh hiệu thi đua/Hình thức khen thưởng vào hồ sơ cán bộ nhân viên tương ứng trên MISA QLCB.
 • Sau khi đồng bộ dữ liệu thành công, anh/chị chọn Xem trên MISA QLCB để được điều hướng sang phần mềm QLCB và kiểm tra kết quả đồng bộ.

II. Quản lý danh sách quyết định khen thưởng

Cán bộ/Chuyên viên TĐKT quản lý danh sách các quyết định khen thưởng đã lập tại Khen thưởng/Quyết định khen thưởng. 

 • Đối với các quyết định khen thưởng chưa ban hành, Cán bộ/Chuyên viên TĐKT có thể Sửa/Xóa/Ban hành.
 • Đối với các quyết định khen thưởng đã ban hành, Cán bộ/Chuyên viên TĐKT có thể Hủy ban hành.
 • Ngoài ra, anh/chị có thể Thu hồi quyết định Đã ban hành/Đã hoàn thành bằng cách nhấn chọn để xem thông tin chi tiết quyết định:
  • Nhấn vào dấu ba chấm, chọn Thu hồi.
  • Xác nhận thu hồi quyết định.
Cập nhật 27/12/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan