Báo cáo tình hình đăng ký thi đua

  • Mục đích: Giúp Cán bộ/chuyên viên thi đua khen thưởng và lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng nắm bắt được số lượng đăng ký thi đua trên địa bàn nhằm làm cơ sở khen thưởng cuối phong trào, cơ sở dự toán quỹ khen thưởng.

Các bước thực hiện: 

Để in được báo cáo về số liệu đăng ký thi đua theo từng phong trào, anh chi thực hiện như sau:

  1. Tại menu Báo cáo, chọn Báo cáo tình hình đăng ký thi đua
  2. Tại bảng tham số báo cáo:
    1. Chọn Tên phong trào muốn thống kê số lượng đăng ký
    2. Chọn cấp khen thưởng muốn thống kê số lượng đăng ký
    3. Anh chị có thể thống kê toàn bộ đăng ký thi đua thuộc phạm vi địa bàn quản lý khi xem theo Tôi quản lý, hoặc chỉ thống kê đăng ký của chính đơn vị đang làm việc khi xem theo Đơn vị tôi.
Cập nhật 24/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan