1. Trang chủ
 2. Tính năng mới
 3. R11 - 23/11/2022
 4. Tính năng mới R11 – Ngày phát hành 23/11/2022

Tính năng mới R11 – Ngày phát hành 23/11/2022

1. Chuyên viên TĐKT muốn theo dõi thông tin sáng kiến của các cá nhân khi đăng ký thi đua

Trước đây:

 • Tiêu chuẩn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cần có sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được công nhận. Hiện các cá nhân đăng ký chiến sỹ thi đua sẽ đăng ký kèm sáng kiến. 
 • Phần mềm mới chỉ cho phép đăng ký danh hiệu, hình thức, nội dung thi đua.
 • Bởi vậy Cán bộ tổ chức (CBTC) đơn vị chủ quản không theo dõi được thông tin về sáng kiến khi đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua.

Từ phiên bản R11:

 • CBTC đơn vị có thể theo dõi thông tin đăng ký sáng kiến của các cá nhân đăng ký danh hiệu chiến sỹ thi đua.
 • Cụ thể tại mục Thi đua\Đăng ký thi đua, chuyên viên TĐKT đơn vị khi lập danh sách đăng ký thi đua cho cá nhân trong đơn vị sẽ cần nhập thêm Sáng kiến.
 • Chọn Thêm dòng để nhập tên Đề tài sáng kiếnCấp sáng kiến (Cấp toàn quốc/tỉnh/huyện/ngành/trường)
  Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
 • Khi Tổng hợp đăng ký thi đua, có thể xem được sáng kiến của cá nhân đó tại Chi tiết hồ sơ.
 • Bổ sung thông tin Sáng kiến tại Phê duyệt đăng ký thi đua.

 

2. Khi tổng hợp đăng ký thi đua, Chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản muốn in nội dung/sáng kiến thi đua của tập thể/cá nhân

Trước đây: 

 • Tùy từng phong trào mà mỗi tập thể/cá nhân sẽ đăng ký phong trào thi đua với nội dung khác nhau.
 • Khi chuyên viên TĐKT đơn vị chủ quản tổng hợp đăng ký thi đua, muốn in nội dung thi đua, sáng kiến của tập thể/cá nhân để tiện theo dõi.
 • Phần mềm mới cho phép in tổng hợp đăng ký theo tập thể/cá nhân với các danh hiệu/hình thức đăng ký tương ứng, chưa xem được sáng kiến, nội dung thi đua của tập thể/cá nhân đó.

Từ phiên bản R11:

 • Chuyên viên TĐKT có thể lựa chọn in Bảng tổng hợp đăng ký thi đua hoặc Bảng tổng hợp đề tài sáng kiến.
 • Khi in Bảng tổng hợp đăng ký thi đua, Chuyên viên TĐKT có thể tùy chọn Hiển thị Nội dung thi đua hoặc Hiển thị Đề tài sáng kiến để lấy lên thông tin tương ứng trên báo cáo. 
 • Chọn Lấy dữ liệu, phần mềm tự động tổng hợp đăng ký thi đua kèm thông tin Nội dung thi đua/Đề tài sáng kiến theo thiết lập bên trên.
 • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 24/11/2022

Bài viết này hữu ích chứ?