1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn theo đối tượng người dùng
  3. Chuyên viên phụ trách thi đua khen thưởng phòng Nội vụ huyện/cơ quan tương đương
  4. Chuyên viên TĐKT cấp huyện/tương đương tổng hợp hồ sơ thành tích và ghi nhận kết quả bình xét cho các đơn vị cấp dưới