1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn theo nghiệp vụ, sử dụng
 3. Đăng ký thi đua
 4. Chuyên viên TĐKT tiếp nhận và tổng hợp đăng ký của các đơn vị cấp dưới như thế nào?

Chuyên viên TĐKT tiếp nhận và tổng hợp đăng ký của các đơn vị cấp dưới như thế nào?

Các đơn vị cấp trên sẽ tự động nhận được thông tin đăng ký của các đơn vị cấp dưới gửi lên. Chuyên viên TĐKT kiểm soát tình trạng đăng ký, tổng hợp đăng ký của đơn vị cấp dưới để lưu thông tin tại đơn vị và tiếp tục tổng hợp đăng ký toàn địa bàn gửi lên cấp trên.

1. Chuyên viên TĐKT quản lý đăng ký theo phong trào

 • Vào Menu Thi đua, chọn Đăng ký thi đua, chọn thẻ Phê duyệt để xem danh sách các phong trào thường xuyên đã phát động (link hướng dẫn phát động phong trào) và tình trạng đăng ký của phong trào đó

  • Chưa hoàn thành: Số lượng phong trào chưa hoàn thành duyệt đăng ký
  • Đã hoàn thành: Số lượng phong trào đã hoàn thành duyệt đăng ký
 • Nhấn vào xem chi tiết 1 phong trào để xem tình trạng gửi đăng ký của các đơn vị tham gia phong trào đó:
  • Chưa gửi: Đơn vị chưa gửi đăng ký
  • Chờ duyệt: Đơn vị đã gửi đăng ký, chờ phê duyệt
  • Từ chối: đăng ký của đơn vị bị từ chối, chờ bổ sung, hoàn thiện
  • Đã duyệt: Đăng ký của đơn vị đã được duyệt 
 • Nhấn Xem chi tiết để xem đăng ký của từng đơn vị

2. Chuyên viên TĐKT phê duyệt đăng ký các đơn vị và gửi đăng ký tổng hợp lên cấp trên

 • Khi xem chi tiết đăng ký chưa được duyệt, anh chị có thể:
  • Nếu đăng ký của đơn vị chưa đầy đủ, chuyên viên TĐKT cấp chủ quản có thể Từ chối và nhập lý do từ chối để trả và thông báo nguyên nhân cho đơn vị, yêu cầu đơn vị gửi lại.
  • Nếu đăng ký của đơn vị đã đầy đủ thông tin, chuyên viên TĐKT cấp chủ quản có thể Phê duyệt để đưa đăng ký của đơn vị vào tổng hợp với đăng ký của toàn địa bàn/toàn ngành.
 • Xem thông tin đăng ký của cá nhân, tập thể của đơn vị đã chọn tại các thẻ cá nhân, tập thể tương ứng.
 • Sau khi đã Phê duyệt tất cả đăng ký từ đơn vị cấp dưới gửi lên, nhấn vào thẻ Tổng hợp tại danh sách để xem tổng hợp đăng ký của tất cả các đơn vị đã phê duyệt
 • Để Gửi đăng ký lên cấp trên, tại thẻ Gửi đăng ký, chọn vào phong trào muốn gửi đăng ký

 • Nhấn Gửi đăng ký 
Cập nhật 24/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan